Referanser

Referanseprosjekt

 

Bygherre:  Tove og Adersen,  Horvei,  5723 Bolstadøy

Her ser De ein fasadeteikning av ein einebolig som er prosjektert av oss i tett samarbeid med byggherre. Byggherren hadde på førehand utarbeida skisser om korleis han ville ha bustadhuset. Med hjelp frå oss, konstruksjonsteknisk, og estetisk er prosjektet realisert og byggearbeidet kunne ta til i mai -99.
Her har me same prosjekt som ovanfor under bygging i november -99. Me står for bygging av alle berande konstruksjonar og alle konstruksjonar som har krav i henhald til dei nye byggeforskrifteret.Dette inneber i praksis at byggherren ikkje lenger står lika fritt til å kunna utføra det han sjølv vil. Men mogelegheiten er der, så lenge me får ha kontrollen med det arbeidet som vert utført av byggherren.I dette tilfellet skal byggherren gjera ein stor eigeninnsats, slik som å montera utvendig kledning,leggja takstein, og bekle heile huset innvendig.

 

Byggherre: Oddbjørd,  Horvei,  5723 Bolstadøyri

Teikninga til høgre viser her eit bygg med leiligheit i andre etasje og redskapslager kombinert med to garasjar i hovedplanet.Bygget er ikkje meint som hovedbygning men skal verta brukt som tillegs bygning på eit gardsbruk.

Prosjektert av oss i 98/99.

 

 

Bilete tatt under byggearbeidet i november -99

 

 

Voss Adventure`s nye cafè på minigolfen.

Arbeidet vart utført våren -99, og nyåpninga var i juni same år.

Vindauga i bygget er levert av Fjorglass AS.

På dette prosjektet har byggherren vore aktivt med på bygningsarbeidet under heile prosessen. Han har blant anna lagt heila torvtaket sjølv.

 

                      

 Bygningen er prosjektert av Siv.ark